Wrapping up 2018 3

Cows, sheep and other farm life

Wrapping up 2018 2

Bird portraiture

Wrapping up 2018 1

Flying birds

Performing the National Anthem of South Africa

The Sandrif Choir of Napier (Western Cape) performing an own version of the National Anthem of South Africa: Nkosi sikelel’ Afrika Maluphakanyisw’ uphondo lwayo, Yizwa imithandazo, yethu,Nkosi sikelela, thina,lusapho lwayo.Morena boloka setjhaba sa heso, O fedise dintwa la matshwenyehO se boloke (Ntate)O se bolokesetjhaba saheso, Setjhaba saSouth Afrika- South Afrika. Uit die blou van onse …

Floral Art

On the Road 5

Landscape 3

On the Road 4

Landscape 2

On the Road 3